Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei pagalbą vykdant švietėjišką veiklą ir užimtumą vasaros atostogų metu.

Bendrija PAGAVA įgyvendindama projektą „Kurčio vaiko šeima“, siekia dalyvauti operatyvios kompleksinės pagalbos šeimai, kurioje gimsta klausos sutrikimą turintis vaikas, teikimo grupės darbe, teikia vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugas vasaros atostogų metu, telkia šeimas, auginančias klausos negalią turinčius vaikus, organizuojant bendrus renginius. Siekiama ugdyti santykius šeimoje organizuojant mokymus šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, skatinti klausos negalią turintį jaunimą mokytis atstovauti šeimų interesams.

Projekto poveikis nukreiptas ne tik į tiesioginius projekto dalyvius, bet jaučiamas ir netiesioginiams paslaugų gavėjams – vaikams, turintiems klausos negalią ir naujoms kartoms, kurie sužinos, jog jų vaikas negirdi. Šio projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis padės suteikti efektyvesnę pagalbą naujoms šeimoms, kuriose gimsta kurtieji ir neprigirdintieji vaikai. Patirtis organizuojant tėvų ir jaunimo mokymus bus perduodama ir kituose regionuose veikiančioms tėvų organizacijoms, partneriams.