Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2022 m. „Kurčio vaiko šeima“

Tęstinis projektas, kurio įgyvendinimo laikotarpiu bendrija PAGAVA didins negalią turinčių vaikų bei suaugusiųjų savarankiškumą ir lygiateisiškumą produktyviai atstovaujant jų teisėms ir teikiant į šeimą orientuotą pagalbą, organizuojant bendras, socialinę atskirtį mažinančias veiklas bei skatinant į jas aktyviai įsitraukti dalyvius iš visos Lietuvos bei kels visuomenės informuotumą apie klausos negalią. Siekiant numatyto tikslo, bendrijos PAGAVA darbuotojai aktyviai dalyvaus ir organizuos veiklas, kuriomis siekiama ginti atstovaujamos grupės teises ir interesus: atstovaus kurtiems vaikams ir jų šeimoms, gins jų teises nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, stiprins organizacijos tarptautinį bendradarbiavimą, dalinsis teigiama patirtimi, teiks operatyvią pirminę pagalbą šeimoms gimus klausos sutrikimų turintiems kūdikiams, dalyvaus įstatymų rengime, teiks pasiūlymus dėl įstatymų pakeitimų, organizuos susitikimus su savivaldybių atstovais bei apskritojo stalo susitikimą dėl neįgalumo lygio nustatymo klausimyno pildymo, organizuos švietėjiškus renginius bendrojo lavinimo mokyklose ir teiks specialistams žinių apie kurčių mokinių ugdymo specifiką ir kaip spręsti kylančias ugdymo problemas.

Organizuojant mokymus šeimoms, kuriose auga kurtieji ir neprigirdintys vaikai bei jaunimas, ir suteikiant reikalingos informacijos bei patirties, bus gerinamas šeimų emocinis klimatas ir informuotumas apie vaiko poreikius. Organizuojant savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklas bei mokymus kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams, bus skatinamas aktyvus savanorių įsitraukimas į projekto veiklas. Siekiant praturtinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų, suaugusių ir jų šeimos narių kultūrinį gyvenimą, bus organizuojami spektakliai su vertimu į gestų kalbą. Siekiant kokybiškų paslaugų tikslinei grupei teikimo, bus keliama organizacijos ir asocijuotų narių darbuotojų kvalifikacija. Projekto metu bus nuolat teikiama metodinė pagalba bendrijos PAGAVA asocijuotiems nariams – regioninėms organizacijoms skirtingose Lietuvos apskrityse, didinamas visuomenės informuotumas apie klausos saugojimo svarbą, kurtumą/neprigirdėjimą bei problemas, su kuriomis susiduria kurtieji ir neprigirdintys asmenys. Netiesioginę naudą taip pat gaus giminaičiai ir visuomenės nariai, jie bus informuoti apie klausos pažeidimų prevencijos priemones, apie problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria kurtieji ir neprigirdintys asmenys.

Gautas projekto finansavimas: 79 515 Eur