Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2019 m.

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrija PAGAVA sieks mažinti socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus ir gerinant šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, padėtį visoje Lietuvoje.

Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrijos PAGAVA darbuotojai atstovaus kurtiems vaikams ir jų šeimoms, gins jų teises nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, teiks metodinę pagalbą regioninėms tėvų asociacijoms, organizuos mokymus šeimoms, kuriose auga kurtieji ir neprigirdintys vaikai bei jaunimas, teiks operatyvią pirminę pagalbą šeimai, kurioje vaikui gimus diagnozuojamas klausos sutrikimas, skatins savanorius aktyviai įsitraukti į projekto veiklas, rengti savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklas ir mokymus kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams ir jaunuoliams, organizuos integruotus kultūros renginius kurtiesiems ir jų šeimos nariams, stiprins organizacijos tarptautinį bendradarbiavimą, dalinsis teigiama patirtimi.