Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2022 metais finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…”

Projekto “Bėgant iš tylos pasaulio…” tikslas – skatinti ir įgalinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, iš visos Lietuvos dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas bendruomenės narių meninei saviraiškai ir kūrybingumui, įtraukti bendruomenės narius į kūrybinės stovyklos veiklas, mažinant kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį.

Projekto veiklos bus organizuojamos kasmetinės šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovyklos “Bėgant iš tylos pasaulio…” metu. Didelis dėmesys bus skiriamas veikloms, skatinančioms dalyvių kūrybingumą, bendravimo su vaikais kultūrai. Stovykloje bus organizuojamos tradicinės veiklos skatinančios dalyvių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą: stovyklos atidarymo renginys, protų mūšis, smėlio pilių statymo konkursas, šeimų konsultacijos ir tėvų savipagalbos grupės, interaktyvios amatų ir dailės dirbtuvės vaikams. Taip pat vyks ir netradicinės kūrybinės šeimų edukacijos: kino filmo peržiūra su diskusija, lėlių šešėlio teatro edukacija vaikams, menų terapijos suaugusiųjų ir vaikų grupėms. Siekiant mažinti socialinę atskirti ir skatinti integraciją, bus surengtos 4 edukacinės išvykos su lėlių šešėlių teatru.

Dalyvavimas projekto veiklose praturtins šeimų bendruomenės meninį kultūrinį gyvenimą, mažins kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį, paskatins aktyvų ir įtraukianti bendradarbiavimą tarp tikslinės grupės.

Gautas finansavimas: 8000 Eur