Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“ 2022 m.

2022 metas įgyvendinamo projekto tikslas – šviesti ir informuoti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunimą bei jų šeimos narius apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu, apie Lietuvos kariuomenę ir jos vaidmenį užtikrinant šalies saugumą, stiprinti kurčiųjų pasirengimą gynybai, kelti susidomėjimą Lietuvos kariuomenės istorija bei rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija, ugdant nacionalines vertybes ir pilietiškumą.

Projekto įgyvendinimo metu bus surengta 4 dienų karinės pakraipos išvažiuojamoji sesija, orientuota į vaikų ir jaunimo pasirengimo gynybai bei pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo šiuolaikinėms grėsmėms stiprinimą, ir suorganizuoti mokymai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams apie visuomenės perspėjimus įvykus nelaimei, hibridines grėsmes, evakuaciją į saugias teritorijas, galimybes slėptis kolektyvinės apsaugos statiniuose, kaip tokiu atveju rekomenduojama planuoti veiksmus. Visuose projekto renginiuose dalyvaus lietuvių gestų kalbos vertėjai, kurie užtikrins informacijos prieinamumą kurtiesiems ir neprigirdintiems.

Programos dėka išaugs kurčiųjų jaunuolių susidomėjimas Lietuvos kariuomene, pagerės supratimas apie ją, kurtieji susipažins su naujos srities informacija, gilins jau turimas žinias, sužinos naujas sąvokas, kurios jiems pateiktos jiems prieinama forma, lankydamiesi renginiuose ir viešose kultūrinėse vietose gerins socialinius įgūdžius, programa prisidės prie pilietinės, visuomenės ugdymo, patriotiškumo ir sąmoningumo kėlimo. Daliniam projekto finansavimui skirta 7130 Eur suma.