Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalinai finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą ir vykdant švietėjišką veiklą.

Šiuo  metu  Lietuvoje  gyvena  iki  kelių  dešimčių  tūkstančių  žmonių  su  klausos negalia. Kurtumas gali būti įgimtas ir įgytas. Įgimtas kurtumas sudaro apie 20 % visų atvejų, likę  80  %  –  įgytas  (dėl  traumos,  infekcinių  ligų,  vaistų  perdozavimo  ir  kitų  priežasčių).Lietuvos  gyventojų  ir  būsto  surašymo  duomenimis,  2001  metais  Lietuvoje  gyveno  8636 kurtieji,  iš  jų  7677  suaugusieji  ir  959  vaikai  iki  15  metų.  2011  metais  vykdyto  Lietuvos gyventojų  ir  būsto  surašymo  anketose  informacija  apie  kurčiuosius  nebuvo  renkama.  Todėl Statistikos departamentas neturi naujų tikslių duomenų, kiek 2011 metais ir vėliau Lietuvoje yra  gyvenančių  kurčiųjų  asmenų.  Atskirus  statistinius  duomenis  pagal  savo  funkcijas  ir kompetencijas  kaupia  LR  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija,  LR  Švietimo  ir  mokslo ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Žinoma,  kad  kas  dešimtas  vaikas,  turintis  klausos  negalią,  gimsta  kurčiųjų šeimoje,  kiti  devyni  gimsta  ir  auga  girdinčiųjų  šeimose.  Pastarosioms  yra  labai  sudėtinga susitaikyti su šiuo faktu, šioms šeimoms reikalinga visokeriopa pagalba, o ypač – psichologinė, kurios  Lietuvoje  labiausiai  trūksta.  Dėl  nepakankamo  žinių  lygio  apie  vaiko  negalią  ir problemas, su kuriomis bus susiduriama, dėl savo psichologinės būklės tėvai daro daug klaidų spręsdami  vaikų su  klausos negalia  ugdymo klausimus. Nuo nepriklausomybės  atkūrimo iki dabar pastebimai trūksta pagalbos tėvams, auginantiems kurčius ir neprigirdinčius vaikus.

Tėvai turi  padėti  savo  kurčiam  vaikui prisitaikyti ir įsilieti  į  normalų, pilnavertį gyvenimą,  patirti  kuo  mažiau  adaptavimosi  sunkumų,  nejausti  psichologinio  diskomforto, pilnaverčiai bendrauti. Tėvai ir specialistai  –  tai reikšmingiausi asmenys, pirmieji tarpininkai tarp  savo  vaikų  ir  išorinio  pasaulio,  jų  pasaulio  supratimas  ir  tarpininkavimo  būdas  veikia vaiko  tapimą  asmenybe.  Čia  daug  įtakos  turi  pačių  tėvų  išauklėjimas,  žinios,  išsilavinimas. Kiek tėvai gali nuspręsti  už savo vaiką, kas  jam geriausia, kiek jie  žino  apie būtiną ankstyvą klausos  pažeidimų  diagnostiką,  apie  savo  neįgalaus  vaiko  ugdymo,  protezavimo,  įvairias pagalbos formas bei kitas galimybes  –  tai labai svarbūs kurčio vaiko pozityvios socializacijos veiksniai.  Tik  ankstyvoje  vaikystėje  tinkamai  organizuotas  kurčiojo  ugdymas  gali  sukurti prielaidas išugdyti pilnavertę asmenybę. Statistikos  duomenimis,  per  metus  maždaug  35  vaikams  nustatomas  įgimtas kurtumas. Kurtumas riboja lavinimosi galimybes. Tik sudarius ypatingas sąlygas – išmokius suprasti  garsinės  kalbos  žodžius  –  galima  pradėti  mokyti  skaityti,  rašyti.  Skaityti  iš  lūpų įmanoma,  kai  kalbantysis  stovi  priešais,  veidu  į  kurčiąjį,  garsus  taria  taisyklingai  ir  yra tinkamai  apšviestas.  Tačiau  retas  žmogus  kalba  kaip  diktorius  ir  nejudėdamas  išbūna  visą pokalbio laiką. Žmogaus  asmenybė  ir  socialinė  raida  labai  priklauso  nuo  žmogaus  gebėjimo komunikuoti.  Tad  kurtiesiems  šis  vystymosi  etapas  gali  būti  apribotas,  nes  jie  negirdi,  ką kalba  kiti,  o  girdintieji  nesupranta,  ką  kalba  kurtieji,  tai  yra,  nemoka  gestų  kalbos. Mokslininkai nustatė, kad integruotai mokant klausos sutrikimų turinčius vaikus, jie paprastai nebendrauja  su  girdinčiais  klasės  draugais,  taigi,  gali  jaustis  vieniši  ir  nesaugus  (Gaustad  ir Kluwin,  1992).  Taip  yra  ir  šeimose,  kur  tėvai  yra  girdintieji,  o  vaikas  kurčiasis  ar neprigirdintysis,  nes  dažnai  girdintieji  tėvai  nesugeba  gerai  išmokti  gestų  kalbos,  tad komunikacijos problema yra aktuali ir šeimoje.

Bendrija PAGAVA organizuoja mokymus Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių tėvams, tačiau pastebimas tokių veiklų poreikis ir kitose savivaldybėse. Projekto rėmuose organizuoti mokymai sudarytų galimybę tėvams susitelkti, sužinoti daug naujo. Įgyvendinant Socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, tėvai gauna informaciją, kuri jiems teikiama bendrijoje PAGAVA. Tačiau tiesioginė informacija prieinama nedideliam žmonių skaičiui.  Projekto įgyvendinimas pagerintų šeimos narių tarpusavio santykių suvokimą, bei supratimą, kad neįgalus kurčias vaikas ne kliūtis geriems šeimos tarpusavio santykiams ir pilnaverčiam šeimos gyvenimui.

Įgyvendinant projektą planuojama panaudoti turimas užsienio pavyzdžiu sukurtas programas  ir organizuoti mokymus Vilniaus regione. Tam, kad informacija apie planuojamus mokymus būtų paskleista kuo plačiau, jie bus pristatomi šeimų vasaros poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio…“ metu. Stovykla bus organizuota tam, kad padidėtų šeimų tarpusavio pagalba, jiems bus skaitomos paskaitos kaip atstovauti šeimos, o ypatingai savo vaikų teises. Kadangi stovykloje dalyvaus apie 200 dalyvių iš visos Lietuvos informacija apie projektą bus paskleista labai plačiai, informacija apie ministerijos finansuojamą programą bus dar labiau žinoma.

Bendrija PAGAVA yra tėvų savanoriška bendrija, kurios darbą turi perimti jauni žmonės. Tam, kad jų darbas būtų efektyvus, tikslinga juos mokyti, kaip atstovauti šeimoms, šiuo tikslu, bus organizuojami jaunimo mokymai.

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą kurtiesiems renginių metu, juose dalyvaus gestų kalbos vertėjai.