PROJEKTAS "DĖL KURČIŲ VAIKŲ ATEITIES" YRA AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDO, FINANSUOJAMO EEE FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS, DALIS.

Projekto tikslas: padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui, kuriame būtų užtikrinamas kokybiškas klausos negalią turinčių vaikų ugdymas.

Uždaviniai:
1. Tobulinti paslaugas, teikiamas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų šeimos nariams.
2. Suteikti žinių ir įgūdžių kurčius ir neprigirdinčius vaikus auginančioms šeimoms bei kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams, pagerinti informacijos apie jų teises prieinamumą, įtraukti į savo teisių advokaciją, skatinti jų įgalinimą.
3. Suteikti žinių apie kurčių mokinių ugdymo specifiką ir problemas bendrojo ugdymo pedagogams, stiprinti švietimo įtraukties procesą.
4. Didinti visuomenės informuotumą apie klausos sutrikimų problemas ir klausos saugojimo svarbą.
5. Kelti NVO organizacijų ir asocijuotų narių darbuotojų kvalifikaciją ir didinti motyvaciją.

Projekto tikslinės grupės: kurtieji ir neprigirdintys vaikai, jų šeimos nariai, bendrojo lavinimo pedagogai, pareiškėjo, partnerio ir regioninių organizacijų atstovai.
Klausos sutrikimų turintys vaikai yra pažeidžiama visuomenės grupė, kurios problemos visuomenėje dažnai nepastebimos, tačiau labai įtakoja visos šeimos gyvenimą ir kurčio vaiko ateitį. Kurčius ir neprigirdinčius vaikus auginančių tėvų NVO organizacijos gina šių vaikų teises gauti kokybiškas medicinos ir švietimo paslaugas, nuolat tobulina savo paslaugas. Klausos negalia yra specifinė, nematoma negalia, kelianti paslėptas problemas ugdymo procese. Viena pagrindinių problemų, su kuria šiandien susiduria sutrikusios klausos vaikus auginančios šeimos, yra kokybiško įtraukiojo ugdymo nebuvimas, spragos švietimo sistemoje šiam procesui besiruošiant. Projekto metu bus siekiama pagerinti įtraukiojo švietimo procesą. Lietuvoje yra priimti įstatymai, patvirtintas veiksmų planas, pagal kuriuos specialiųjų poreikių vaikai turėtų būti ugdomi bendrojo lavinimo mokyklose. Tačiau realybėje kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdyme susiduriama su daug kliūčių. Bendrojo lavinimo įstaigų mokytojai nepasirengę ugdyti sutrikusios klausos vaikų, nes neturi tam pakankamai žinių, neužtikrinama mokytojų padėjėjų pagalba. Klausos negalia dėl riboto bendravimo ir informacijos prieinamumo labai skiriasi nuo kitų negalios grupių, todėl tėvams ir specialistams būtina suteikti specifinių žinių ir įgūdžių. Projekto tikslas - padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui, siekiant užtikrinti kokybišką ir sėkmingą klausos negalią turinčių vaikų ugdymą. Reikia suvienyti specialistų, tėvų, pačių vaikų jėgas ir tinkamai tam pasiruošti, ko bus siekiama projekto įgyvendinimo metu. Sutelkiant žmogiškuosius išteklius bendrai veiklai, projekto metu bus organizuojamos šviečiamosios veiklos šeimoms, kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams ir su jais dirbantiems švietimo specialistams. Projektas padės gerinti paslaugas kurtiems vaikams ir šeimoms, teikiamas ugdymo įstaigose. Į šeimą orientuotos paslaugos užtikrins saugesnį šeimos klimatą ir sklandesnį įtraukųjį kurčių vaikų ugdymą bei integraciją. Kokybiško, nuoseklaus, poreikius atitinkančio ugdymo užtikrinimas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams, padės jiems užaugti lygiaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais, įgalins savarankiškai spręsti su negalia susijusias problemas, mažins socialinę atskirtį.
Projektą įgyvendina Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA kartu su Klaipėdos sutrikusios klausos vaikų ir jaunuolių tėvų bendrija „Aidas”.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 m. birželio 1 d. – 2023 m. lapkričio 30 d.

Bendra projekto vertė: 88324,85 Eur. APF finansuoja 79492,36 Eur. Bendrijos įnašas sudaro 8832,49 Eur.