Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Projektu „Pasaulis kurčiųjų vaikų akimis“ siekiame ugdyti kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių ir jų brolių/seserų kūrybinį potencialą ir atskleisti kiekvieno individualius meninius, kūrybinius ir pažintinius gebėjimus, įtraukiant juos į aktyvią meninę-kultūrinę veiklą, organizuoti kūrybines dirbtuves, supažindinti su žymių kurčiųjų menininkų darbais, įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, sudaryti galimybę Vilniaus miesto klausos sutrikimą turintiems vaikams dalyvauti meninėje edukacinėje stovykloje.

Projekto metu bus organizuojama meninio kūrybiškumo kompetencijų ugdymo stovykla, kurioje dalyvaus kurtieji ir neprigirdintys vaikai ir jaunuoliai bei girdintys jų broliai/seserys iš Vilniaus miesto. Užsiėmimų metu, vaikai ne tik aktyviai įsitrauks į menines veiklas, išbandys skirtingas meno technikas ir mokysis išreikšti save, bet ir susipažins su žymių kurčiųjų menininkų darbais bei jų istorija. Stovykloje, kurioje bus įkurtos amatų ir dailės dirbtuvėlės. Greta kitų įvairių stovyklos užsiėmimų, amatų ir dailės dirbtuvėlėse bus organizuojami nuolatiniai meniniai užsiėmimai visą stovyklos laikotarpį. Siekiant išlaikyti vaikų dėmesį, stovykloje vyks ir kitos aktyvios veiklos, žaidžiami liaudies žaidimai, kepamos bandos, vyks stovyklos atidarymo ir uždarymo vaikų sukurtos teatrinės improvizacijos.

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurti darbai bus eksponuojami visą stovyklos laikotarpį ir nuolat pildomi naujais, stovyklos metu sukurtais darbais. Bus organizuojami darbų aptarimai, diskusijos. Dalyvavimas meninio kūrybiškumo kompetencijų ugdymo stovykloje didins vaikų domėjimąsi menu bei skatins įsitraukimą į meno kūrimo procesus ateityje.