Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – gerinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, padėtį visoje Lietuvoje, mažinti socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu 2021 m., bus organizuojami šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, mokymai ir mokymai kurtiesiems bei neprigirdintiems jaunuoliams. Organizuojant savarankiškumo skatinimo ir švietėjiškas veiklas neįgalieji bei jų šeimos nariai bus skatinami aktyviai dalyvauti viešuosiuose renginiuose, bus ugdomas pilietiškumas, puoselėjamos šeimos vertybės. Ilgamečio tiesioginio darbo su neįgaliais patirtis rodo, kad tokių renginių pagalba žmonės išlaisvina savo kūrybiškumą, tampa tolerantiškesni vieni kitiems, labiau įsitraukia į visuomeninį gyvenimą, tai reiškia, kad stiprėja jų socialinė integracija. Veiklos sustiprins socialinius įgūdžius, pagerės emocinė atmosfera projekto dalyvių šeimose. Suorganizuoti renginiai šeimoms sustiprins bendruomeniškumo jausmą ir suteiks galimybę pasidalinti asmenine patirtimi. Kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai įgis naudingų žinių apie pasirengimą kurti šeimą, bus sustiprintas atsakomybės jausmas. Projekto veiklose aktyviai dalyvaus bendrijos PAGAVA savanoriai.

Gautas ir panaudotas finansavimas: 9000 Eur