Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2023 m. „Kurčio vaiko šeima“

Tai tęstinis projektas, kurio tikslas kokybiškai atstovauti kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų šeimos nariams teikiant į šeimą orientuotą pagalbą, ginant jų teises, organizuojant bendras, socialinę atskirtį mažinančias veiklas, skatinant į jas aktyviai įsitraukti dalyvius iš visos Lietuvos, bei didinant atstovaujamos tikslinės grupės ir visuomenės informuotumą klausos sutrikimų klausimais. Siekiant numatyto tikslo, bendrijos PAGAVA darbuotojai aktyviai dalyvaus ir organizuos veiklas, kuriomis siekiama ginti atstovaujamos grupės teises ir interesus: atstovaus kurtiems vaikams ir jų šeimoms, gins jų teises nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, stiprins organizacijos tarptautinį bendradarbiavimą, dalinsis teigiama patirtimi, teiks operatyvią pirminę pagalbą šeimoms gimus klausos sutrikimų turintiems kūdikiams, dalyvaus įstatymų rengime, teiks pasiūlymus dėl įstatymų pakeitimų, organizuos susitikimus su savivaldybių atstovais, stiprins bendradarbiavimą su klausos tyrimų centrais, organizuos švietėjiškus renginius bendrojo lavinimo mokyklose bei teiks specialistams žinių apie kurčių mokinių ugdymo specifiką ir kaip spręsti kylančias ugdymo problemas.

Organizuojant mokymus šeimoms, kuriose auga kurtieji ir neprigirdintys vaikai bei jaunimas, ir suteikiant reikalingos informacijos bei patirties, bus gerinamas šeimų emocinis klimatas ir informuotumas apie vaiko poreikius. Organizuojant savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklas bei mokymus kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams, bus skatinamas aktyvus savanorių įsitraukimas į projekto veiklas. Siekiant praturtinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų, suaugusių ir jų šeimos narių kultūrinį gyvenimą, bus organizuojamas spektaklis su vertimu į gestų kalbą. Siekiant kokybiškų paslaugų tikslinei grupei teikimo, bus keliama organizacijos ir asocijuotų narių darbuotojų kvalifikacija. Projekto metu bus nuolat teikiama metodinė pagalba bendrijos PAGAVA asocijuotiems nariams – regioninėms organizacijoms skirtingose Lietuvos apskrityse, didinamas visuomenės informuotumas apie klausos saugojimo svarbą, kurtumą/neprigirdėjimą bei problemas, su kuriomis susiduria kurtieji ir neprigirdintys asmenys. Netiesioginę naudą taip pat gaus giminaičiai ir visuomenės nariai, jie bus informuoti apie klausos pažeidimų prevencijos priemones, apie problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria kurtieji ir neprigirdintys asmenys.

Gautas projekto finansavimas: 92 547 Eur.