Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2021 m. „Kurčio vaiko šeima“

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrija PAGAVA sieks didinti klausos negalią turinčių vaikų bei suaugusiųjų savarankiškumą ir lygiateisiškumą produktyviai atstovaujant jų teisėms ir teikiant į šeimą orientuotą pagalbą, organizuojant bendras, socialinę atskirtį mažinančias veiklas bei skatinant į jas aktyviai įsitraukti dalyvius iš visos Lietuvos.

Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrijos PAGAVA darbuotojai atstovaus kurtiems vaikams ir jų šeimoms, gins jų teises nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, dalyvaus įstatymų rengime, organizuos susitikimus su savivaldybių atstovais taip pat apskritojo stalo susitikimą dėl kurčių ir neprigirdinčių vaikų specialiųjų poreikių nustatymo, organizuos švietėjiškus renginius bendrojo lavinimo mokyklose, organizuos mokymus šeimoms, kuriose auga kurtieji ir neprigirdintys vaikai bei jaunimas, teiks operatyvią pirminę pagalbą šeimai, kurioje vaikui gimus diagnozuojamas klausos sutrikimas, skatins savanorius aktyviai įsitraukti į projekto veiklas, rengti savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklas ir mokymus kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams ir jaunuoliams, organizuos integruotus kultūros renginius kurtiesiems ir jų šeimos nariams, stiprins organizacijos tarptautinį bendradarbiavimą, dalinsis teigiama patirtimi. Projekto metu bus nuolat teikiama metodinė pagalba bendrijos PAGAVA asocijuotiems nariams – 6 regioninėms organizacijoms skirtingose Lietuvos apskrityse. Bus jaučiama ne tik tiesioginė nauda, netiesioginę naudą taip pat gaus giminaičiai ir visuomenės nariai, jie bus informuoti apie klausos pažeidimų prevencijos priemones, apie problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria kurtieji ir neprigirdintys asmenys.

Gautas ir panaudotas projekto finansavimas: 47 757 Eur