Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas 2023 m. projektas „Pagaviukas: kurčiųjų piliečių ugdymas“

Projekto tikslas – šviesti ir informuoti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunimą apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu, apie Lietuvos kariuomenę ir jos vaidmenį užtikrinant šalies saugumą, stiprinti kurčiųjų pasirengimą gynybai, kelti susidomėjimą Lietuvos kariuomenės istorija bei rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija, ugdant nacionalines vertybes ir pilietiškumą.

Projekto uždaviniai:

Stiprinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir ugdyti nacionalines vertybes organizuojant 7 dienų karinės pakraipos išvažiuojamąją stovyklą, orientuotą į vaikų ir jaunimo pasirengimo gynybai bei pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo šiuolaikinėms grėsmėms stiprinimą.
Skatinti istorinės atminties puoselėjimą ir didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunimo įsitraukimą, organizuojant edukacines veiklas Kauno XI forto muziejuje.
Stiprinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunimo pasirengimą gynybai, pilietinį pasipriešinimą ir atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms organizuojant šviečiamąjį renginį kartu su Lietuvos šaulių sąjungos nariais.
Šviesti ir informuoti kurčiuosius ir neprigirdinčius vaikus bei jaunimą apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, Lietuvos kariuomenę ir jos vaidmenį užtikrinant šalies saugumą, skatinti susidomėjimą Lietuvos kariuomenės istorija organizuojant edukacinę paskaitą, kartu su karininkų apsilankymu.
Visuose projekto renginiuose dalyvaus lietuvių gestų kalbos vertėjai, kurie užtikrins informacijos prieinamumą kurtiesiems ir neprigirdintiems. Programos dėka išaugs kurčiųjų jaunuolių susidomėjimas Lietuvos kariuomene, pagerės supratimas apie ją, kurtieji susipažins su naujos srities informacija, gilins jau turimas žinias, sužinos naujas sąvokas, kurios bus jiems pateiktos prieinama forma, dalyvaudami stovykloje ir viešose kultūrinėse vietose (IX fortas) gerins socialinius įgūdžius, programa prisidės prie pilietinės, visuomenės ugdymo, patriotiškumo ir sąmoningumo kėlimo. Bus sustiprintos vaikų ir jaunuolių žinios apie būtinus veiksmus esant ekstremalioms situacijoms, karo metui, ko pasėkoje dalyviai jausis saugesni, labiau pasiruošę, įgis gebėjimų adekvačiai reaguoti į esamą situaciją.

Projekto įgyvendinimui skirta 12000 Eur suma.