„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

ATNAUJINTAS KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS BEI SUPAPRASTINTA JŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

Informuojame, kad klausos techninės pagalbos priemonėmis, sutrikusios klausos asmenis, aprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: http://www.tpnc.lt/, teikiamos konsultacijos tel. (85 233 7344) ir elektroniniu paštu konsultacijos@tpnc.lt

Įsigaliojusi nauja tvarka nuo 2022 m. vasario 1 d. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarką reglamentuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2022 m. sausio 13 d. Nr. A1-25 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymą galite rasti paspaudus nuorodą:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/029aa2c0747f11ec993ff5ca6e8ba60c

Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kuriems nustatytas poreikis įsigyti klausos techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė), asmenims kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, asmenims kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius ar yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis). 

Vadovaujantis bendrijos PAGAVA pasiūlymais, pagerintos FM sistemų įsįgijimo ir kompensavimo salygos.

Taip pat nuo 2022 m. vasario 1 d. supaprastinta klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo tvarka:

  • Žmogus nusiperka reikiamą TPP;
  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui ar per SPIS sistemą pateikia medicininį išrašą ir TPP įsigijimo dokumentus;
  • Gauna kompensaciją.

Jeigu turite klausimų dėl TPP kompensavimo tvarkos ar Jums reikalinga pagalba, nesidrovėkite kreiptis bendrijos PAGAVA kontaktais.

Bendrija PAGAVA parengė trumpą klausos techinės pagalbos priemonių kompensavimo atmintinę