„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA kartu su Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai” kreipėsi į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei Nacionalinę švietimo agentūrą dėl situacijos išaiškinimo:

Nacionalinei švietimo agentūrai paskelbus atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus, bendruomenės (Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA ir Lietuvos autizmo asociacija ,,Lietaus vaikai“) atkreipė dėmesį, kad neužsiminta apie bendrųjų programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pabrėžtina, kad šie mokiniai taip pat yra ugdymo proceso dalyviai, ir jiems ugdymo turinio pritaikymas ypač svarbus.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. specialiųjų poreikių turintys mokiniai, kaip ir visi kiti, galės lankyti pasirinktą bendrojo ugdymo mokyklą, o mokyklos nebegalės atsisakyti jų priimti. Labai svarbu tam pasiruošti ir parengti ugdymo turinio pritaikymo rekomendacijas. Gebėjimas pritaikyti ugdymo turinį konkrečiam mokiniu pagal jo ypatumus yra vienas iš svarbiausių elementų, lemiančių mokinio įtraukties sėkmę.

Dabartiniai vadovėliai ir skaitmeninės ugdymo(si) priemonės nėra pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymo turinio pritaikymas priklauso tik nuo mokytojo kompetencijos ir geranoriškumo. Mokytojams trūksta žinių ir patirties, kaip pritaikyti ugdymo turinį atsižvelgiant į kiekvieną individualų atvejį.

2021 m. gegužės 6 d. vyko UTA Stebėsenos grupės susirinkimas, kuriame buvo pristatyti bendrųjų programų atnaujinimo darbai. Susirinkimo metu pranešta, kad nuo šių metų rugsėjo atrinktose mokyklose bus pradėta taikyti atnaujintą ugdymo turinį bandymo tikslais. Didžiulį nerimą kelia tai, kad nebuvo suteikta jokios informacijos apie atnaujinto ugdymo turinio taikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kreipiamės į Jus, prašydami atsakyti į mums rūpimus klausimus:

1. Kokie atlikti arba suplanuoti darbai, susiję su atnaujinto ugdymo turinio taikymu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių?

2. Ar yra sudaryta darbo grupė šiems klausimams nagrinėti?

3. Kokių įstaigų atstovai bus pakviesti į šią darbo grupę?

4. Kiek mokytojų, specialistų praktikų, dirbančių su įvairių negalių turinčiais vaikais, dalyvaus darbo grupėje?

Kadangi tai opus klausimas visoms bendruomenėms, atstovaujančioms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, siūlome surengti viešą konsultaciją, kurios metu Nacionalinės švietimo agentūros atstovai pristatytų jau atliktus ir suplanuotus konkrečius darbus, susijusius su atnaujinto ugdymo turinio taikymu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Susipažinti su kreipimosi dokumentu (*.pdf)