„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Kokią valstybės pagalbą galite gauti Jūs ir Jūsų vaikas?

Neįgalumo lygio nustatymas

Įstatymų nustatyta tvarka sutrikusią klausą turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų nustatomas neįgalumo lygis. Vyresniems nei 18 m. neįgaliems asmenims nustatomas darbingumo lygis.

Neįgalumo lygio nustatymo tvarką ir kriterijus reglamentuoja LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ministro įsakymas „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, žr.:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12fc6590bd4a11e79122ea2db7aeb5f0

Neįgalumo lygis pagal negalios sunkumą skirstomas:

 • sunkaus neįgalumo lygis;
 • vidutinis  neįgalumo lygis;
 •  lengvo neįgalumo lygis.

Neįgalumo lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinis skyrius. Dėl neįgalumo lygio nustatymo reikia kreiptis į šeimos gydytoją ir į vaiko gyvenamosios vietos Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos teritorinį skyrių. Plačiau žr.:

Neįgalumo lygio nustatymas http://www.ndnt.lt/index.php?1900199806

Neįgalumo lygio nustatymo aprašymas http://www.ndnt.lt/index.php?-58893044

Reikalingi dokumentai http://www.ndnt.lt/index.php?-55838220

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius; Tel.: (8 5) 233 3320, 213 6882; www.ndnt.lt

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba aptarnauja visą Lietuvos Respublikos teritoriją. NDNT turi skyrius 11-oje miestų: Vilniujes, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Biržuose, Marijampolėje, Panevėžyje, Plungėje, Tauragėje, Utenoje.

Teritoriniai skyriai:  http://www.ndnt.lt/index.php?490999411

Šalpos išmokos

Įstatymų nustatyta tvarka neįgaliems vaikams skiriamos ir mokamos šalpos išmokos (šalpos neįgalumo pensija, taip pat priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumas).

Valstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis:

LR valstybinių šalpos pensijų įstatymu,

žr.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.2CE6CFE9E2EE ;

LR tikslinių kompensacijų įstatymu, žr.:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c ; ir

LR Vyriausybės nutarimu Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo,

žr.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/qJTlPSJQci.

Kurtieji ir neprigirdintieji vaikai iki 18 m. turi teisę gauti šių dydžių šalpos išmokas:

 1. šalpos neįgalumo pensija:
 • sunkus neįgalumas – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;
 • vidutinis neįgalumas – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
 • lengvas neįgalumas – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.
 1. slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija:
 • sunkus neįgalumas – 1  tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
 • vidutinis neįgalumas – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Informaciją dėl šalpos išmokų teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybinių pensijų skyrius, tel. (8 5) 266 8118

Šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos jų tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu. Dėl šalpos išmokų tėvai turi kreiptis į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (socialinės paramos skyrių). Sprendimas dėl šalpos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Apie priimtą sprendimą skirti šalpos išmoką savivaldybės administracija raštu praneša pareiškėjui.

Neįgaliems vaikams taikomos pagrindinės lengvatos

Eil. Nr. Lengvatų pobūdis

 

Lengvatos apibūdinimas ir teisės aktai
1. Vaistai 100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis)

Konsultuoja asmenį gydantis gydytojas

 

2. Gydymas Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą.

Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos.

Sveikatos draudimo įstatymas (11 straipsnis)

Konsultuoja asmenį gydantis gydytojas

 

3. Vykimas per pasienio kontrolės punktus Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą.

Į Kybartų, Panemunės ir Ramoniškių pasienio kontrolės punktus lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą, įleidžiami ir tikrinami be eilės ne daugiau kaip vieną kartą per parą.

LRV nutarimas 2011-01-12  Nr.12 „Dėl LRV 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (37.8 papunktis).

Konsultuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (tel. (8 5) 271 6973)

4. Ženklo „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės naudojimas Teisę naudoti ženklą turi fizinis asmuo, kuris veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-12-10 įsakymas Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Teisę įsigyti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turi asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Konsultuoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8 5) 233 3320)

 

5. Transporto lengvatos Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida bei juos lydintis vienas asmuo turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Transporto lengvatų įstatymas (5 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

 

6. Darbas Taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis  – 380 eurai asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

Taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis  – 320 eurai asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (20 straipsnis, 6 dalis)

Konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (tel.1882 arba (8 5) 255 3190)

 

7. Teisinė pagalba Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas ir šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (12 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

 

8. Valstybės rinkliava Valstybės rinkliava neimama už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Rinkliavų įstatymas (6 straipsnis)

Konsultuoja Policijos departamento Informacijos teikimo centras (tel. 8 700 60000)

 

Šaltinis: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/lengvatos-neigaliesiems#lengvatos_vaikams

Pailgintos atostogos, papildomos poilsio dienos tėvams, auginantiems neįgalų vaiką

 • Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę).
 • Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 138 straipsnio 1 ir 3 punktas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr